Klachtenregeling

Als u ontevreden bent over de dienstverlening is het goed dat u dit bij me meldt. Dan kunnen we samen nagaan of we tot een goede oplossing kunnen komen.

Is dat niet mogelijk, dan kunt u een klacht indienen. Dat kan op de manier die staat beschreven in de klachtenregeling hiernaast.

Terug naar werkwijze

1. Algemene bepalingen

1.1 De klachtenregeling is van toepassing op de werkzaamheden van Eropaf! Ondersteuning Utrecht.

1.2 In de klachtenregeling wordt verstaan onder:

  • rechthebbende/cliënt: de persoon wiens goederen door de rechter onder bewind zijn gesteld en voor wie Eropaf! Ondersteuning Utrecht is benoemd als bewindvoerder of de persoon die een overeenkomst heeft met Eropaf! Ondersteuning Utrecht.
  • bewindvoerder: Eropaf! Ondersteuning Utrecht, Postbus 9632, 3506 GP  Utrecht, KvK-nummer 68844824.
  • klacht: een schriftelijk als klacht bij bewindvoerder ingediende uiting van onvrede over de dienstverlening van bewindvoerder.

1.3 De rechthebbende kan zich bij het indienen van een klacht door iemand laten vertegenwoordigen of zich door iemand laten bijstaan.

 

2. Het indienen van een klacht

2.1 Klachten kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend bij:

Eropaf! Ondersteuning Utrecht
Postbus 9632
3506 GP  Utrecht

2.2 Een klacht moet zijn ondertekend en bevat tenminste:

  • de naam, het adres en de handtekening van de indiener
  • de datum waarop de klacht is verstuurd
  • de naam van de persoon tegen wie de klacht is gericht
  • een zo compleet mogelijke beschrijving van het gedrag waartegen de klacht is gericht en – als dat mogelijk is – een datum waarop dit gedrag heeft plaatsgevonden
  • eventuele bewijsstukken

2.3 Klachten die niet compleet zijn, worden niet in behandeling genomen en binnen vijf werkdagen teruggestuurd met het verzoek de klacht te completeren.

 

3. Ontvangstbevestiging

De bewindvoerder bevestigt de ontvangst van de klacht schriftelijk binnen vijf werkdagen.

 

4. Afhandeling van de klacht

4.1 De bewindvoerder zal de indiener zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen drie weken na ontvangst van de klacht uitnodigen voor een gesprek om de klacht te bespreken. Beide partijen kunnen zich bij dit gesprek laten bijstaan.

4.2 De bewindvoerder maakt van dit gesprek een verslag. Een kopie van het verslag zal binnen vijf werkdagen na het gesprek aan de indiener worden gestuurd.

4.3 De bewindvoerder zal tegelijk met het verslag schriftelijk laten weten hoe de klacht is afgehandeld. Indien deze ongegrond is verklaard, licht de bewindvoerder dit nader toe. Indien de klacht gegrond is verklaard, meldt de bewindvoerder welke gevolgen hij/zij daaraan verbindt.

4.4 Als de indiener geen genoegen neemt met de manier waarop de klacht door de bewindvoerder is afgehandeld, kan deze de klacht voorleggen aan de toezichthoudende kantonrechter.

 

5. Archivering

De bewindvoerder archiveert de klacht en bijbehorende stukken in het dossier van de rechthebbende/cliënt en in een daartoe bestemd digitaal dossier voor documentatie van klachten.

 

6. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 september 2017.